Nechte na nás profesionální instalaci hromosvodu včetně revize.

Předejděte fatálním následkům zásahu blesku!
Požár domu, likvidace elektrických spotřebičů i usmrcení mohou být následkem zasažení bleskem! Provedeme kontrolu nebo novou instalaci hromosvodu dle platných norem.
Převyšuje Vaše stavba okolí, obsahuje snadno zápalné materiály, nebo si prostě jen ceníte svého majetku?
Potom je hromosvod téměř nezbytností. Pozor na platnost pojištění nemovitosti proti zásahu blesku - přítomnost hromosvodu bývá nezbytnou podmínkou.
Je Váš hromosvod plně funkční?
Jako každé zařízení i hromosvod stárne a je třeba jej pravidelně kontrolovat. Provedeme revizi a případnou opravu hromosvodu.

Provedeme instalaci, revizi nebo uzemnění hromosvodu dle norem a individuálních požadavků klienta.

Zákonné požadavky na instalaci hromosvodů jsou:

Stavební zákon 183/2006 Sb. a  prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. § 36. Dle této vyhlášky musí mít hromosvod každý objekt, kde může dojít k ohrožení života nebo majetku.

Prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. § 36, ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat
b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží
c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů
d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou
e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

Instalace a opravy hromosvodů v našich rukou budou znamenat spolehlivé služby a především kvalitně provedené dílo. Při opravách i instalacích nových hromosvodů pracujeme samozřejmě naprosto bezpečně, efektivně a odborně. Naši řemeslníci se nebojí žádné výzvy, zvládají i revize. Zajistěte dokonalou ochranu Vašeho majetku proti zasažení bleskem. Přejdete tak skutečně fatálním následkům, znamenajícím i naprostou destrukci domácnosti a samozřejmě také ohrožení na životech.

 

Jak tato služba funguje?

1. Popište nám objekt, který chcete chránit před zásahem blesku
Napište adresu Vašeho objektu, a uveďte jeho základní popis, ideálně přiložte fotografii. Napište zda požadujete revizi, rekonstrukci nebo novou instalaci hromosvodu.
2. Budeme Vás kontaktovat
Budeme Vás kontaktovat pro upřesňující informace, v případě potřeby domluvíme obhlídku na místě. Poté zpracujeme cenovou nabídku.
3. Dodáme smluvené služby v dohodnutém termínu a v nejvyšší kvalitě.
Po schválení nabídky zajistíme ochranu Vašeho objektu před zásahem blesku ve smluveném rozsahu a v nejvyšší kvalitě.

Reference

kontroly a údržba střech

CH.A.L.O. s.r.o.

Činžovní domy: 

Sdružení vlastníků Moskevská 34 

Pan Hrabě a paní Strejčková - Moskevská 32

Pan Horák Římská  35

Sdružení vlastníků Tatarkova 24

Pan Kozojed Nuselská 

...