Legislativa ochrany proti pádu z výšky

Zákony, nařízení vlády a vyhlášky závazné pro práci ve výšce

Legislativa z pohledu stavitele a zadavatele prací (investora)

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických náležitostech staveb, novela 499/2006 Sb.

Vyhláška č .26/1999Sb. hl.m.Prahy o technických požadavcích na stavby na území hl. města Prahy

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranní prostředky

Směrnice rady 92/57 EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích

Legislativa z pohledu pracovníka, zaměstnance a zaměstnavatele

Směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkají- cích se osobních ochranných prostředků (v ČR tuto směrnici přejímá nařízení vlády č. 21/2003 Sb.) stanovuje požadavky na výrobu OOP, jejich certifikaci, kontroly a zkoušení, uvádění na trh, apod.

Směrnice 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci. V ČR tuto směrnici přejímá nařízení vlády 495/2001 Sb.

Směrnice 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Zákon č. 373/ 2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 101/2001 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Zákon č. 309/2006 Sb.o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky

HLAVA I
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY
§ 2
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby ……

HLAVA II
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23

Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
§ 3

(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen „ochrana proti pádu“) a zajistí jejich provádění

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

(2)Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

(3)Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.
§ 4

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení.
Příloha I.
Zajištění proti pádu technickou konstrukcí

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.

Příloha II.
Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy),

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).

3.Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje),

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance.

Příloha VI.
Práce na střeše

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,

c) propadnutí střešní konstrukcí.

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.

Jaké normy platí pro práci ve výšce?

Normy pro osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky (OOPP)

EN 341:2012 OOPP – Slaňovací zařízení pro záchranu

EN 353-1:2003 OOPP- Pohyblivé zachycovače pádu – pevné vedení

EN 353-2:2003 OOPP- Pohyblivé zachycovače pádu – poddajné vedení

EN 354:2011 OOPP- Spojovací prostředky

EN 355:2003 OOPP- Tlumiče pádu

EN 358:2001 OOPP – Pásy pro pracovní polohování, …

EN 360:2003 OOPP – Zatahovací zachycovače pádu

EN 361:2003 OOPP – Zachycovací postroje

EN 362:2005 OOPP – Spojky

EN 363:2008 OOPP – Systémy zachycení pádu

EN 364:1996 OOPP – Zkušební metody

EN 365:2005 OOPP – Všeobecné požadavky na návody k používání a značení

EN 397:2012 Průmyslové ochranné přilby

EN 795:1998 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvící zařízení

EN 795/A1:2001 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvící zařízení (změna A1:2001)

EN 813:2009 OOP pro prevenci pádů z výšky – Sedací postroje

EN 1227 OOPP – Kladky

EN 1496:2007 Záchranné prostředky – Záchranná zdvihací zařízení

EN 1497:2008 Záchranné prostředky – Záchranné postroje

EN 1498:2008 Záchranné prostředky – Záchranné smyčky

EN 1868:1998 OOPP – Seznam ekvivalentních termínů

EN 1891:2000 Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem

EN 12841:2007 Systémy lanového přístupu

EN 13374:2005 OOP pro prevenci pádů z výšky – Systémy dočasné ochrany volného okraje

Normy ochrany proti pádu z výšky užívané ve stavebnictví

EN 516 – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně

ČSN EN 14963 – Pásové plastové střešní světlíky-odolnost proti propadu

EN 517 -Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky

ČSN P CEN/TS 16415 – Osobní ochranné prostředky proti pádu – Kotvící zařízení – Doporučení pro kotvící zařízení v případě použití více než jednou osobou současně

EN 795 (832628) – Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení (tato norma platí jen pro kotvící zařízení určená pro jednoho uživatale

EN 1263-1 Záchytné sítě – Bezpečnostní požadavky

EN 1263-2 Záchytné sítě část.2 Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí

ČSN EN 1090-3 ( ČSN 732601 ) provádění ocelových a hliníkových konstrukcí

ČSN EN 62305 ochrana před bleskem

ČSN EN 1808 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny

Hledat na webu

+ 420 774 866 122

obchod@altitudo.cz

Obchod: Pavel  Novák

Příprava zakázek: Pavel  Trojan

Jednatel: ing. Adam Vaňkát, Ph. D.

Provozovna

Na Zlíchově 253/13

Praha 5

152 00

Těšíme se na spolupráci.